Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

INFO: OBJEDNÁVKY PRIJATÉ V PRACOVNÝCH DŇOCH DO 12:00 DORUČÍME UŽ NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ


Čas dodania tovaru a doprava

 

 

"Všetko čo robíme, robíme tak, ako by sme si sami sebe boli zákazníkom."

Miroslava Longauerová, konateľka Pamilo s.r.o.

 


Obchod www.kufrujte.sk dodáva tovar výhradne z vlastného skladu, preto tovar vyskladňujeme ihneď, najneskôr však do 24 hodín od obdržania objednávky.


                            sklad          dop       fair


Tovar objednaný v sobotu a v nedeľu vyskladňujeme v pondelok, kuriér Vám ho prinesie v utorok.

 

Tovar objednaný pondelok až piatok do 12:00 Vám kuriér prinesie nasledujúci pracovný deň. Iný príklad: tovar bol objednaný v utorok o 17:30, kuriér Vám ho prinesie vo štvrtok v čase od 8:00 - 16:00 h. 


Ak zásielku s tovarom neobdržíte po uplynutí 3 dní, dajte nám o tom bezodkladne vedieť.


Tovar si môžete objednať aj s dodaním na Vami uvedený termín XX.YY.ZZZZ, tovar Vám bude rezervovaný a následne dodaný tento termín.


 

Vysvetlivky k dostupnosti tovaru:


Tovar označený "SKLADOM" je na sklade a dodáme Vám ho do 24/48 h v rámci pracovných dní viď text vyššie.

 

Tovar označený "Dostupný od DD.MM.RRRR" je možné dodať až od uvedeného dátumu.

 

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou PAMILO, s.r.o., (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.kufrujte.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.kufrujte.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou PAMILO s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, poznámky - prípadné upozornenie pre predávajúceho.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky skutočných nákladov na obstaranie tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA FYZICKEJ OSOBY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu  PAMILO, s.r.o., Valentína Beniaka 60/205, 956 33 Chynorany, email: kontakt@kufrujte.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu : PAMILO, s.r.o., Valentína Beniaka 60/205, 956 33 Chynorany

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

Dátum prijatia tovaru :  

Meno a priezvisko spotrebiteľa :

Adresa spotrebiteľa :

Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum:

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Ceny sú uvedené v EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť PAMILO, s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po odčítaní všetkých zliav a to nasledovne:


Doprava kuriérom: 


0,10 - 100 € ..... 4,40 €

100 - 199 € ...... 4,90 €

nad 200 € ........ bez poštovného


Dodanie na výdajné miesto (parcelshop):


0,10 - 100 € ..... 3,8 €

100 - 199 € ...... 4 €

nad 200 € ........ bez poštovného


Doprava slovenskou poštou, balík na poštu:


0,10 - 24,90 € ..... 2,90 €

25 - 199 € ..... 4,10 €

nad 200 € ........ bez poštovného


6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


6.4 Poštovné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

6.5 Doručovacie náklady spojené s výmenou tovaru na želanie zákazníka, budú fakturované v skutočných nákladoch na prepravu. 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti PAMILO, s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií. Doručenie bude uskutočnené po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru prepravnou spoločnosťou.

 

7.3 Platba kartou online cez platobnú bránu WEBPAY pri tvorbe objednávky.

 

7.4 Pri osobnom odbere je možná platba v hotovosti alebo  platobnou kartou.

 

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar s označením na sklade je expedovaný z vlastného skladu do 24 hodín.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Faktúra je v priesvitnej obálke na obale tovaru.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti PAMILO, s.r.o. po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti PAMILO, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti PAMILO, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


9.4 Ak zistíte na tovare závadu, nepoužívajte ho ďalej. Reklamáciu hneď nahláste / najlepšie na mail kontakt@kufrujte.sk, prípadne aj telefonicky /. Ak môžete pripojte aj obrázky pre lepšie určenie závady.


9.5 Reklamácia bude posúdená do 3 dní. Odpoveď na reklamáciu bude potvrdená telefonicky, alebo mailom. 


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
PAMILO, s.r.o.

V. Beniaka 60/205

95633 Chynorany

 

9.4 Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 

9.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, alebo zlú manipuláciu, ktorá je v rozpore s návodom na používanie tovaru. Návod je priložený k faktúre.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.kufrujte.sk

10.1 Spoločnosť PAMILO, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.kufrujte.sk sú z časti preberané od tretích strán (dodáveteľov), môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť PAMILO, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje stály tovar.


10.3. Spoločnosť PAMILO, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát - všetky detailné informácie na podstránke Ochrana OÚ

11.1 Spoločnosť PAMILO, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

11.2 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

11.3 Registrácia na úrade pre ochranu osobných údajov od 1.2.2014 pod r.č. 201414505.

Copyright 2014 - 2022 © Kufrujte.sk